×49

پنجشنبه 19 مرداد 1396 04:28 ب.ظ

♥نویسنده♥ : Mèî

سلامتی‌ڪسی‌ڪه...
الڪی‌میگفت‌دوسـت‌دارم...
الڪی‌میگفت عاشقتم...
الڪی‌فـدام‌میشـد...
الڪی‌بـوسم‌میڪرد...
الڪی‌بغلم میڪرد...
الڪی‌هواموداشت...
الڪی‌روم‌تعصــــب‌داشت...
✘الڪی‌میگفت‌فقط‌تورو دارم‌باکسی‌نیستم...✘
الڪــــــــــی میگفت...!!
میفهمــی...الڪــــــــــــــــــــی...؟؟♥نظــــــــــــرات♥ : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 مرداد 1396  04:28 ب.ظ