هــHEHــه!

5 شهریور 96 01:57

♥نویسنده♥ : ♛ᵽȺɍsȺ♛
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,
تصویر مرتبط

ωـــلامتے پسریڪــــہ شب عروسیِ عشقش مست مست
بـــوכ رفت כҐ تالار نشست اما عروسیو بهـــҐ نــــزכ ...
صبر ڪرכ تا عروس بیاכبیروטּ
عروس اومــــכ همـہ بهش هـــכیـہ میــــכاכטּ
پسر هـــҐ رفت هـــכیـہ شو כاכ
عروس گفت ایـــטּ چیه؟
پسر گفت ایـــטּ هموטּقُـــرآنیـہ ڪـہ بهش قسҐ פֿـورכے مال مـــטּ بشے
♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 26 اسفند 96  12:18