×98

جمعه 24 فروردین 1397 07:52 بعد از ظهر

♥نویسنده♥ : ∞♬Đêãđ↬

حالا میگیـ کاشـ یادَمـ میرَفتیـ، وَلیـ
منـ یادَمـ نیستـ دقیقا
آخرینـ باریـ کهـ بهـ شوخیاتـ واقعا میخَندیدَمـ
++نامَردیـ++ کَردیـ وَلیـ مَنـ واقعا بیـ تَقصیرَمـ
اَلانـ بِخوایَمـ، بازَمـ میرَمـ
تو امـ برو با هَرکیـ رَفتیَمـ
اما بدونـ، فَدایـ سَرِتـ، نَباشهـ غَمِتـ
نَریو یادِتـ رَفتهـ باشهـ تَنِت♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 24 فروردین 1397  08:01 بعد از ظهر