×98

24 فروردین 97 19:52

♥نویسنده♥ : Victoria

حالا میگیـ کاشـ یادَمـ میرَفتیـ، وَلیـ
منـ یادَمـ نیستـ دقیقا
آخرینـ باریـ کهـ بهـ شوخیاتـ واقعا میخَندیدَمـ
++نامَردیـ++ کَردیـ وَلیـ مَنـ واقعا بیـ تَقصیرَمـ
اَلانـ بِخوایَمـ، بازَمـ میرَمـ
تو امـ برو با هَرکیـ رَفتیَمـ
اما بدونـ، فَدایـ سَرِتـ، نَباشهـ غَمِتـ
نَریو یادِتـ رَفتهـ باشهـ تَنِت♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 24 فروردین 97  20:01